Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljö och hälsa är en viktig del i verksamheten för att uppnå effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro ger de direkta vinsterna. Medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet är A och O i ett litet företag.

Arbetsmiljöarbetet omfattar verksamheten och medarbetarens totala arbetssituation där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas. Vi arbetar med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och andra tillbud. Detta sker genom kontinuerlig kontakt med chaufförerna.

På företaget förväntas alla att:

 • följa gällande lagar och regler
 • ta ett personligt ansvar för sin egen hälsa och arbetsmiljö
 • aktivt medverka till att eliminera risker för tillbud
 • hela tiden tänka på att förbättra arbetsmiljön

Kvalitetspolicy

Dan-Ove Svenssons Åkeri AB har som målsättning att uppfylla kundernas krav på transporter och att beakta deras önskemål så fullständigt som möjligt.

Vår kvalitetspolicy omfattar följande grundläggande krav på samtliga transporter:

 • Vi sköter så långt det är praktiskt genomförbart våra transportuppdrag enligt gällande bestämmelser och givna instruktioner
 • Vi underhåller våra fordon och övriga utrustning så att den alltid är i tekniskt gott och välskött skick
 • Vi transporterar och levererar enligt uppgjorda rutiner och principer

Miljöpolicy

Dan-Ove Svenssons Åkeri AB skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för att:

 • erbjuda marknaden miljöeffektiva vägtransporttjänster
 • ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt, samt att förebygga föroreningar och utsläpp
 • följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt kundens krav

Trafiksäkerhetspolicy

Inom Dan-Ove Svenssons Åkeri AB ska varje anställd ha sådan attityd till och värderingar beträffande trafik och medtrafikanter, att åkeriet alltid blir att betrakta som ett gott föredöme i trafiken.

För att uppnå dessa mål skall åkeriet aktivt jobba med att:

 • anställda alltid visar hänsyn till sina medtrafikanter
 • anställda alltid följer gällande lagstiftning i trafiken
 • anställda alltid utför förebyggande och regelbunden fordonskontroll
 • utbilda de anställda i bra körteknik, trafikregler, 1:a hjälpen, samt övriga frågor gällande trafiksäkerhet
 • alla anställda har genomgått kraven för yrkeskompetensbevis